🍼 TOP Second Hand 0-14 let & Značkový dětský bazárek 🤍
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Milí zákazníci, v případě, že si ještě něco hezkého pro své 🌞 vyberete v hodnotě 880 Kč - NEBUDE Vám DOPRAVA ZPOPLATNĚNA 🦋
Novinky
26.11.2022
ONLINE hodnocení obchodu
Naše velké díky patří Vám! Bylo nám ctí vyřídit Vaše objednávky! Těšíme se na další spolupráci!                          číst celé
Zobrazit

Milé zákazníce a milí zákazníci,

přejeme Vám krásné prosluněné dny ☀️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7do nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Andrea Kyselová DiS.,

IČ: 09317368, se sídlem Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01.

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Andrea Kyselová DiS., Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01, e-mail: usicky@usicky.cz, telefon: 737 352 681.

 

Uzavřením smlouvy o poskytování služby provozu e-shopu U Síčky uzavíráte s tímto internetovým obchodem smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů, které budu o Vás zpracovávat. Budu zpracovávat všechny údaje, které jste vyplnili při uzavírání smlouvy na tomto e-shopu, který provozuji. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Vašeho objednaného zboží. Za tímto účelem se mnou uzavíráte Smlouvu o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na e-shopu, nepřístupný veřejnosti.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, kontaktní údaje apod. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/uzavírané kupní smlouvy. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (včetně doručování zboží) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů:

- vyřízení Vaší objednávky, uzavření kupní smlouvy, dodání zboží a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, účetní evidence


– za tímto účelem jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (realizaci kupní smlouvy): jméno, příjmení, titul a adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní telefon, adresa elektronické pošty, platební údaje, číslo platební karty a údaje s platební kartou související. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje dle svého rozhodnutí vymaže.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.

- zajišťující služby provozování obchodní činnosti správce - e-shop, další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.

-zajišťující marketingové služby. Tito příjemci jsou zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Jsou-li zpracovateli údajů poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb ve třetích zemích, jde výhradně o zpracovatele, kteří se dobrovolně zavázali dodržovat pravidla GDPR.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
- Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů lze prostřednictvím stránek úřadu www.uoou.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Součástí potvrzení odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře / odeslání kontaktního formuláře je prohlášení subjektu, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů. Provedením tohoto úkonu subjekt vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

Se zpracováním osobních údajů mimo zpracování osobních údajů na základě zákona a oprávněného zájmu správce vyslovujete souhlas zaškrtnutím příslušného souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Poskytnutí takového souhlasu je svobodné, informované a určité.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021

 

 

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu údajů obsažených v registračním formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon Správcem, tj. Andrea Kyselová DiS., IČ: 09317368, se sídlem Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01 (dále jako „Správce“).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji Správci. Souhlasím tedy se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře potvrzuji, že mnou poskytnutý souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.


Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.


Beru na vědomí, že dle Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mám následující práva:
• mám právo kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
• mám právo požadovat změnu uchovávaných osobních údajů,
• Správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny,
• mám právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem,
• mám právo požadovat po Správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. ve výmazu, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit Správce, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Veškeré žádosti, včetně žádosti o výmaz, odvolání souhlasu, podněty či stížnosti adresujte Správci na e-mailovou adresu: usicky@usicky.cz nebo poštou na adresu jejího sídla.

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Andrea Kyselová DiS., Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01, e-mail: usicky@usicky.cz, telefon: +420 737 352 681.